Salgs- og leveringsbetingelser

Dette er salgs- og leveringsbetingelser for ScanDrums A/S og/eller ScanSeals A/S, i nedenstående tekst benævnt som sælger.  

§ 1 GENERELT 

Enhver samhandel mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt.  

§ 2 BESTILLING 

Ordrer ekspederedes hurtigst muligt. Umiddelbart efter din bestilling, modtages en ordrebekræftelse på e-mail. Ved handel med ScanDrums A/S og ScanSeals A/S indgås alle aftaler på dansk, medmindre andet er skriftligt aftalt. Aftalen er bindende ved modtagelse af ordrebekræftelse. 

Ved særlige tilfælde – og før afsendelse af ordre, kan ordren annulleres ved fælles aftale mellem sælger og køber.  

Der pålægges et pakke- og ekspeditionsgebyr på kr. 100,00 ved ordre under kr. 350,00. 

Hvis sælger pålægges ekstra gebyr ifm. levering, f.eks. forgæves levering, debiteres køber dette gebyr.  

§ 3 PRISER

Alle priser er baseret på Danske kroner excl. moms og eventuelle andre gebyrer eller afgifter, medmindre andet fremgår af tilbud eller ordrebekræftelse. Køber er indtil levering forpligtet til at acceptere ændringer i moms- og afgiftssatser, kurser, toldsatser, fragtrater og råvarepriser. 

Medmindre andet er angivet i tilbud eller ordrebekræftelse, er de oplyste priser baseret på “Ex Works” – levering jf. Incoterms og fragt- samt palleomkostninger debiteres. 

§ 4 TILBUD 

Tilbud er kun bindende for sælger i indeværende kvartal eller maks. 30 dage, medmindre andet særskilt er aftalt. Tilbud skal accepteres skriftligt af køber. 

Ved indgåelse af en rammeordre forpligter kunden sig herved til at aftage det aftalte antal og den i tilbuddet anførte mindste bestilling i løbet af 12mdr. fra 1. ordredato. 

I forbindelse med special- eller bestillingsvarer, kan ordrer kun annulleres såfremt der indgås særskilt aftale omkring dette og sælger i øvrigt anerkender afbestillingen. Ved uretmæssig annullering af bestillingsvarer, dvs. i tilfælde af at sælger ikke uden omkostninger kan annullere bestillingen/produktion hos producenten vil disse omkostninger skulle afholdes af køber, medmindre andet er skriftligt aftalt alle parter imellem. 

§ 5 BETALING 

Betaling skal ske iht. betalingsbetingelserne, og senest efter hvad der er anført på ordrebekræftelsen. I tilfælde af, at der ikke er indgået anden særskilt aftale, er standard betalingsbetingelsen 14 dage netto kontant efter leveringen.  

Betaling skal finde sted vha. faktura, som fremsendes i pdf-fil per e-mail eller e-faktura via Nem Handel. 

Betales købesummen ikke rettidigt beregnes morarenter på 8,20 % af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen. Betaling af morarenter afskærer ikke sælger fra at kræve erstatning for det yderligere tab, købers misligholdelse af betalingspligten måtte medføre. 

Køber er forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om leveringen var sket til aftalt tid, selv om leveringen er udskudt på grund af købers forhold. 

Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer, medmindre dette er skriftligt anerkendt af sælger. 

Det er købers pligt at oplyse korrekte informationer til behandling af faktura.   

§ 6 BETALINGSBETINGELSER

Sælger forbeholder sig retten til forudbetaling. 

Sidste rettidige indbetalingsdato ved faktura er 14 dage netto efter fakturadato medmindre andet er aftalt. Såfremt betaling ikke sker inden sidste rettidige indbetalingsdato, påløber der på 1,5 % pr. måned. Er betaling af modtagne varer ikke sket inden for de påskrevne betalingsbetingelser vil en rykkerprocedure igangsættes. 

Sælger forbeholder sig fuld ejendomsret over det solgte, indtil fuld betaling er sket.  

Jf. EU´s late payment-direktiv – skal betalingsbetingelser udover 30 dage netto kun accepteres såfremt der skriftligt foreligger aftale, som er af godkendt af begge parter. 

Ved salg til private forbeholder sælger sig ret til forudbetaling, som skal foregå via MobilePay eller en bankoverførsel. 

§ 7 EJENDOMSFORBEHOLD 

Sælger forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil betaling har fundet sted med tillæg af påløbne renter og omkostninger. 

§ 8 LEVERING OG FORSINKELSE 

Medmindre andet er angivet i tilbud eller ordrebekræftelse, er de oplyste priser baseret på “Ex Works” – levering jf. Incoterms og fragt samt palleomkostningerne debiteres. 

Levering vil ske med ekstern fragtmand, og vil ske på indenfor normal arbejdstid, dvs. 07.00 til 16.00. Hvis kunden ikke er på den angivne adresse ved levering, skal køber selv afholde alle omkostninger til returfragt, medmindre andet er skriftlig aftalt parterne imellem. 

Levering sker fra sælgers adresse, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber. Ved afhentning hos sælger er dette kun muligt i følgende tidsrum: mandag-torsdag 7.00-15.30 og fredag 7.00-12.00.  

Levering til køber sker for købers regning og risiko. Pålægges sælger ekstra gebyr ifm. levering af ekstern fragtmand, pålægges denne købers faktura.  

Forsendelser pr. bil er fra sælgers side betinget af, at aflæsningsstedet er tilgængeligt ad farbar vej. Køber er ansvarlig for aflæsning minimum 30 min. efter ankomsten ligesom køber skal stille en gaffeltruck til rådighed til aflæsning af pallegods. Er aflæsning af lastbil ikke færdig senest 1½ time efter ankomst pålægges køber et gebyr pr. påbegyndt time svarende til kr. 250,00. 

Såfremt forsinkelse ved leveringen skyldes, at sælger er forhindret i levering på grund af arbejdskonflikt, brand, krig, vareknaphed, ansatte, fuldmægtige eller enhver anden omstændighed samt alle tilfælde af force majeure, udskydes leveringen med den tid, som hindringen varer. Dette gør sig gældende uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. 

Sælger påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket levering udført af ekstern fragtmand. 

Begge parter er dog berettiget til at annullere aftalen, hvis forsinkelsen overskrider 2 måneder eller hvis sælger anerkender annulleringen. 

§ 9 EMBALLAGE 

Sælger skal sikre, at varen emballeres forsvarligt. Såfremt køber måtte have særlige krav eller ønsker i forbindelse med emballering, skal dette meddeles sælger skriftligt, inden aftalens indgåelse. 

Emballering i form af EUR- og industripaller samt folie, som skal sikre en sikker transport til leveringsadressen debiteres til 65,00 kr., medmindre andet er skriftligt aftalt parterne imellem. 

§ 10 RETUR 

Der er ingen retur- og/eller fortrydelsesret. I særskilt og skriftlig aftale tilbydes at køber returret af sælgers egne varer, dog mod et administrationsgebyr på 10% og kun i tilfælde hvor varens stand er den samme som ved levering og i ubrudt emballage.  

Der er ingen returret ved specialfremstillet varer eller bestillingsvarer, som ikke indgår i dagligt sortiment. 

§ 11 MANGLER 

Køber skal straks ved leveringen og inden ekstern fragtmand forlader leveringsadressen undersøge forsendelsen med varer fra sælger. 

Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. 

Hvis køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. 

Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet for sælgers regning indenfor rimelig tid. Sker dette ikke er køber berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning i tilfælde af at køber har lidt et tab jf. KBL. 

Har køber ikke inden 1 måned efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for sælger, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.  

§ 12 SKADER 

Hvis køber vil påberåbe sig, skader som følge af ekstern fragtmands håndtering af leveringen, skal køber straks efter skaden er opdaget og inden ekstern fragtmand forlader leveringsadressen, anmærkes dette på fragtbrevet ifm. underskrift ved den eksterne fragtmand. Har køber ikke anmærket skaden til ekstern fragtmand, kan køber ikke senere gøre skaden gældende. 

§ 13 MISLIGHOLDELSE 

Ved købers misligholdelse er sælger berettiget til at standse yderligere leveringer og kræve erstatning efter de almindelige kontraktretlige regler. 

§ 14 ANSVARSBEGRÆNSNING 

Et erstatningskrav over for sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte. 

Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab, som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. 

Sælger skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber, såfremt der indtræffer force majeure og andre forhold som sælger, ikke er herre over. 

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. 

§ 15 LOVVALG OG VÆRNETING 

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved byretten i Odense.